ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-10-11  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ตำรวจมหาชัย ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม


          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ลานอเนกประสงค์ ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต. สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามนโยบายของตํารวจภูธรภาค 7 ที่ให้ตํารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด ทําการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจําเดือน ตุลาคม 2561 โดยกําหนดการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเป็น 2 หัวง ระหว่างวันที่ 11-15 และ วันที่ 22-26 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย และอํานวยความ สะดวกการจราจร โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทาง หรือสถานที่ ล่อแหลม ต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสกัดกั้น และตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม รถยนต์รถจักรยานยนต์ ที่ไม่ติด แผ่นป้ายทะเบียน ที่อาจนําไปใช้ในการกระทําความผิด และตรวจค้นสถาน บริการ แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ตลอดจนปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต่างๆ
          
          โดยสนธิกำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจ 100 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร 20 นาย อาสาสมัครปกครอง (อพปร.) 20 นาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 10 นาย เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย 10 นาย รวมกําลังเจ้าหน้าที่ จํานวน 160 นาย