ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-08-22  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สภา อบจ.สมุทรสาคร ผ่านร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 62 วาระ 1 กว่า 800 ล้าน


          วันที่ 22 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายสมสัก รอดทะยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก ส่วนราชการในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพร้อมเพรียง


          การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุม ประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1)
          ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2562 ฝ่ายบริหาร อบจ.สมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน 830,000,000 บาท เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรสามารถใช้เส้นทางเพื่อการสัญจร และนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตามแนวคลอง เพื่อป้องกันการเกิดดินสไลด์ ฯลฯ ขณะเดียวกันได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เสนอขอแปรญัตติในรายละเอียดของโครงการงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในถ้อยคำต่างๆ