ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2018-08-15  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร และ ปปช.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนาม MOU ป้องกันปราบปรามการทุจริต


          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประขุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพีร์ ฉัตรกันภัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร และสักขีพยาน เข้าร่วมจำนวนมาก
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปัญหาการทุจริตของประเทศให้น้อยลง และร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันแะปราบปรามการทุจริต สร้างองค์ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงควาร่วมมือระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร และ ปปช.จังหวัดสมุทรสาคร ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี