ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-06-06  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร เลือก “สมสัก รอดทยอย” นั่งประธานสภาฯ


        วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภา อบจ.สมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ แทนนายบำเพ็ญ คงสกุล ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร ท่านเดิมลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ในที่ประชุมมีสมาชิกเสนอชื่อ นายสมสัก รอดทยอย สจ.เขต 10 อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เพียงคนเดียว โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรอง ส่งผลให้ นายสมสัก รอดทยอย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
        หลังจากที่ประชุมมีมติรับรองเรียบร้อย นายสมสัก รอดทยอย ได้ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุม อาทิ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน พบว่าได้ดำเนินการตามแผนงานไปแล้วจำนวน 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 12 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 24 โครงการ และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ
        นอกจากนี้ที่ประชุมยังไปเสนอญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน โดยที่ประชุมมีมิตเลือก นายประชาธัช แผนทัต นางขนิษฐา พรเกียรติกุล นายพงษ์ัศักดิ์ เติมสายทอง นายธนวัฒน์ ทองโต และนายบุญชู ปานสุวรรณ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
        ในการประชุมครั้งนี้มีประชาชนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมรับฟังการประชุม พร้อมขอบคุณในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นอกจานี้ยังได้เสนอเรื่องปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ถนน สะพาน) เพื่อให้คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ภายหลังปิดการประชุมทุกฝ่ายต่างร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท่านใหม่อีกด้วย