ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-03-12  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ร่วมประชุม สภา อบจ. ฝากท้องถิ่นร่วมมือรักษาความสะอาดบ้านเมือง


        ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พ่อเมืองสมุทรสาคร ร่วมรับฟังการประชุม ระบุที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดจาก อบจ.สมุทรสาคร เป็นอย่างดี พร้อมขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย และช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
        วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบำเพ็ญ คงสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาอบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในการนี้ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อรับฟังการประชุม


        โดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมเห็นกับวาระการประชุมที่ฝ่ายบริหารได้น้ำเสนอ


        นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ อบจ.สมุทรสาคร ที่เชิญตนเองมาเข้าร่วมการประชุม สิ่งที่อยากจะบอกกล่าวในที่ประชุมคือ ห้วงเวลาที่ผ่านมา 1 ปีเศษ ตนเองได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติราชการที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ จากสิ่งที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับนายก อบจ.สมุทรสาคร ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ในท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง


        สิ่งที่อยากจะบอกในปีนี้เป็นส่วนที่จะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งอยากจะฝากกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเรื่องของการรักษาความสะอาดบ้านเมือง เพราะเกี่ยวข้องกับท้องที่ ท้องถิ่น หากบ้านเมืองเราสะอาด คนมาเที่ยวก็จะได้กลับมาอีก โดยเฉพาะสถานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งต้องคาบเกี่ยวกันหลายพื้นที่ แต่ อบจ.สมุทรสาคร ถือเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น