ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-27  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ระดมสมอง!! จัด Workshop 4 DNA ถอดรหัสการพัฒนาเมืองแห่งความสุขภายใต้อัตลักษณ์สมุทรสาคร


        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข 4 DNA ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ประมาณ 350 คนเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการถอดรหัสพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข
        
        การประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด หรือ DNA ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยการร่วมระดมสมองและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองแห่งความสุขบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด
        
        และเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชน ตลอดจนศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งผลจากการประชุมจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ไม่ซ้ำแบบใคร และใช้เป็นพื้นฐานทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าอย่างสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีควบคู่กันไป ให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงต่อไป