ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-02-10  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561


        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอกประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร /ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี นางรวงทอง มาลากาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี
        
        โดย นายกองเอกประภัสสร์ มาลากาญจน์ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา และอ่านสารของนายกองใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบถุงของขวัญให้แก่ สมาชิก อส.ทุกนาย
        
        นายกองเอกประภัสสร์ มาลากาญจน์ กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจกล้าหาญ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย มีความสำคัญต่อภารกิจในบ้านเมืองนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ภารกิจปราบปรามภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะหมดสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การปฏิบัติงานด้านการข่าว มวลชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนยังต้องดำเนินต่อไป จึงขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง อดทน มีระเบียบวินัย และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน สืบไป