ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2018-01-18  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อาคารอเนกประสงค์ รร.หลักสองฯ เพิ่มโอกาสสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนและชุมชน


        วันที่ 18 ม.ค.61 ที่โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก ส่วนราชการในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ตลอดจน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหลักสองฯ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
        
        โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลักคาโค้ง เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์กล่าวว่า การจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมในอนาคต และยังเป็นสถานที่สำหรับให้บริการแก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกด้วย