ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-12-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  กลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย เยือนสมุทรสาคร หารือการขับเคลื่อนงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด


        วันที่ 16 ธ.ค.60 นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการฯให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนงานต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย นอกจากนี้คณะของประธานหอการค้าไทย ได้เข้าเยี่ยมชมตลาดทะเลไทย ริมถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งเสริมพาณิชยกรรมของจังหวัด บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ จากนั้นคณะของประธานหอการค้าไทยได้เข้าสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาชัย และชาวประมงทุกคน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยทุกปีจะมีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ทางน้ำ ทางบก ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ และถือเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวสมุทรสาคร ทั้งนี้ นายกลินท์ สารสิน ได้ให้ความสนใจกับภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่มองเห็นฝั่งท่าฉลอมซึ่งเป็นสถานที่ในบทเพลงดังของศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร ได้อย่างชัดเจน จากนั้นคณะได้ร่วมรับประทานอาหารทะเล สด อร่อย ณ ร้านอาหารชื่อดังของมหาชัย
        
        ทั้งนี้จากการประชุมหารือร่วมกันของคณะหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้ข้อสรุปและแนวทางการทำงานร่วมกันหลายประการ โดยในปี 2561 หอการค้าไทยจะครบรอบ 85 ปี ทำให้มีแนวคิดในการสร้างแบรนด์ดิ้งของหอการค้า ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่สื่อถึงความเป็นหอการค้า ตัวอย่างเช่น การจัดงานหอการค้าแฟร์ และตามด้วยชื่องาน นอกจากนี้หอการค้าไทยยังฝากถึงโครงการไทยเท่ ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่น ด้วยการใช้นวัตกรรมด้านต่างๆเข้ามาช่วย ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการทำให้ฐานรากมีรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ จำนวน 5 ภาค และมีรองนายกรัฐมนตรีดูแลแต่ละภาค ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประชารัฐ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค และจะทำให้สามารถกำหนดแผนงานที่ชัดเจน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
        
        นอกจากนี้หอการค้าไทยได้หารือในประเด็นการรีแบรนด์ดิ้งป้ายของดีจังหวัด ซึ่งหอการค้าไทยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบ คิวอาร์โค้ท โดยธนาคารกสิกรไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย พร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าระบบ คิวอาร์โค้ท ซึ่งทุกฝ่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ร้านค้าจะไม่มีต้นทุนในการดำเนินการ และในต้นปี 2561 หอการค้าไทยจะนำระบบออนไลน์มาใช้ในการออกใบ C/O หรือใบรับรองต้นกำเนิดสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นการลดต้นทุนกับให้หอการค้าจังหวัด โดยทางหอการค้าไทยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้กับเจ้าหน้าที่หอจังหวัดอีกครั้ง
        
        ในการที่ประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้ นอกจากหอการค้าไทยจะนำเสนอนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้สะท้อนปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน ซึ่งบางเรื่องเป็นปัญหาระดับนโยบายของภาคส่วนราชการ โดยนายกลินท์ สารสิน ได้แนะนำให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด รวบรวมประเด็นปัญหาเป็นเอกสารเพื่อเสนอมายังหอการค้าไทยให้ดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป