ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-12-07  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


          วันที่ 7 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย เรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดปัญหาคอร์รัปชั่นในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
          
          นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการกำหนดนโยบายด้านการป้องกัน การเกิดปัญหาการทุจริตและคอร์รั่ปชั่นในองค์กร เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับทราบแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดปัญหาคอร์รัปชั่นในองค์กร