ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-11-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


        วันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
        
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการฝนหลวงในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ปวงชนชาวไทย นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการเศรษฐกิจพอพียง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้
        
        ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน
        
        พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงอันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย