ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-11-08  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรม ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์


          วันที่ 8 พ.ย.60 ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์กรบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรม ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ โดยมี เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจำนวน 50 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิด ความรู้ด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อ เกษตรทฏษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะทั้งหมดจะเดินทางไปดุงานนิทรรศการ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง