ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-11-01  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อบจ.สค.จัดกิจกรรม วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด


        วันที่ 1 พ.ย.60 ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพรพุทธศาสนา ตักบาตร ทำบุญ และทำกิจกรรมสาธารณะกุศลบริจาคโลหิต เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลสมุทรสาคร มาให้บริการรับบรจาคโลหิต
        
        ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา
        
        ในการนี้ นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ ได้ถือโอกาสขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและพนักงานในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และหวังที่จะได้รับความร่วมมือต่อไป เพื่อสร้างจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร