ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ชาวสมุทรสาครร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


        วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปลงผมนาคในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานการจัดโครงการ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครประธานฝ่ายสงฆ์ รวมทั้ง ส่วนราชการ ภาคเอกและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้มีนาคที่เข้าร่วมพิธีปลงผมจำนวน 145 รูป
        
        ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15.52 น. ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี และตามประกาศมติมหาเถรสมาคม ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 89 รูปนั้น ทางจังหวัดสมุทรสาครและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้พร้อมใจกันจัดงานอุปสมบทขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้คนในชาติ ได้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม
        
        ทั้งนี้พิธีบรรพชาอุปสมบทจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ต.ค.60 จากนั้นพระสงฆ์ที่บรรพชาจะเดินทางรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณตลาดมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันที่ 23 ต.ค.60 และพระสงฆ์ทั้ง 145 รูปจะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยตลอดช่วงเวลาอุปสมบทพระสงฆ์ทั้งหมดจะรับการอบรมพระธรรมวินัยตามหลักพระพุทธศาสนาจนกระทั่งลาสิกขา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560