ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-11  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร แถลงผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


        วันที่ 11 ต.ค.60 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาเกษตรจังหวัด และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม
        
        โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตร เป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ
        
        จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ให้ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรจำนวน 50 ชุมชน 73 โครงการ งบประมาณ 31,452,600 บาท จำแนกเป็น ด้านการผลิตพืช และพันธ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน
        
        นายอำพล อังคภากรณ์กุล กล่าวว่า โครงการพัฒนาโดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังส่งผลให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป