ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-10-07  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาครจำกัด องค์ประกอบความสำเร็จที่ลงตัว


        บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หนึ่งกลไกที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยดึงเอาภาคส่วนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้ามาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่น แม้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจะดำเนินการได้ไม่นาน แต่ด้วยศักยภาพของคณะทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทำให้หลายจังหวัดประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจระดับฐานราก
        
        ย้อนหลังไปประมาณหนึ่งปีเศษ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 3 ด้านของรัฐบาล คือ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร จำกัด ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสินค้าเบญจรงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจมาผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัว จนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเบญจรงค์และสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้อย่างน่าพอใจ
        
        ชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาครฯ ปัจจุบันทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ กล่าวว่า ตนเองเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องสินค้าเบญจรงค์ตั้งแต่แรก ทำให้มีโอกาสพุดคุยกับกลุ่มเบญจรงค์เพื่อเก็บข้อมูลอยู่หลายครั้ง และเห็นในศักยภาพของตัวสินค้า แต่เมื่อศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดก็พบว่าสินค้าเบญจรงค์ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นของตั้งโชว์เท่านั้น จึงได้วางแนวทางร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ ทดลองสร้างชิ้นงานเบญจรงค์ที่นำไปใช้ได้จริงบนโต๊ะอาหาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความหลากหลายและสีสันที่แตกต่างจากสินค้าเบญจรงค์ในอดีตที่ผ่านมา
        
        “ถ้าต้องการขยายตลาดให้ได้มากกว่านี้ สินค้าเบญจรงค์ต้องเป็นสินค้าที่นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์โบราณของสินค้า และทำให้เบญจรงค์เป็นสินค้าที่ใช้งานบนโต๊ะอาหาร โดยให้แนวคิดหรือธีมของชิ้นงานเป็นเบญจรงค์มีชีวิต สีสันฤดูร้อน ซึ่งจะเน้นลายที่เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น ตันไม้ หรือสัตว์มงคล รวมทั้งการใช้สีสันที่สดใส เพิ่มสีฟ้า สีชมพู”
        
        จากการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการตลาดทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการวาดลวดลายประจำจังหวัด หรือโลโก้ของบริษัทลงในแก้วมัคหรือแก้วกาแฟ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้การการันตีน้ำทองเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเบญจรงค์ของตำบลดอนไก่ดี เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าเบญจรงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การยกระดับสินค้าเบญจรงค์ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือสิ่งจำเป็นและต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐในการสร้างมาตรฐานการันตีน้ำทอง ซึ่งต้องเป็นน้ำทอง 12% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกคน
        
        ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงขององค์ประกอบที่ลงตัว ในนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือ ในระดับฐานรากเพื่อความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และกลไกสำคัญคือมุมมองทางด้านธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ในจังหวัด ที่ย่อมเข้าใจบริบทของท้องถิ่นตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะนั้นหมายถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเหมือนดังเช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร จำกัด ที่ตอบโจทย์ของเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลงตัว