ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-09-30  ผู้สื่อข่าว: 

  ประชุม สภา อบจ.สมุทรสาคร เลือกประธานสภาฯคนใหม่ พร้อมเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 61


        วันที่ 29 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมเพรียง ทั้งนี้ญัตติการประชุมที่สำคัญนอกเหนือจากการขออนุมัติกันเงินรายจ่าย โอนเงินงบประมาณ และอื่นๆ การประชุมครั้งนี้ยังมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แทนนายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
        
        โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อและเห็นชอบให้ นายบำเพ็ญ คงสกุล ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต.2 อำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังคงเป็นนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ ตลอดจนผู้ที่อยู่ภายในห้องประชุมต่างร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาอบจ.สมุทรสาคร คนใหม่ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
        
        ทั้งนี้ที่ประชุม สภา อบจ.สมุทรสาคร ได้เห็นชอบในญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่าย และญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไว้เบิกจ่ายและไปตั้งเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงินประมาณ 197,638,300 บาท