ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-09-11  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


        วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิก ตลอดจนส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วม ในการนี้นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุม พร้อมรับทราบข้อปัญหาต่างๆเกี่ยวระบบสาธารณูปโภคในจังหวัด ซึ่งได้มีการนำเสนอในที่ประชุม
        
        การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ มีญัตติการประชุมที่สำคัญเพียงวาระเดียวคือ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่ 1)
        
        นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ระบุถึงเหตุผลในคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ว่า เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับรายจ่ายทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 73,323,900 บาท
        
        โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้ 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานการศึกษา 3.แผนงานเคหะและชุมชน 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา และ 6 .แผนงานงบกลาง ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์แปรญัตติได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล