ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-09-02  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  “สาครเกมส์” เปิดกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร


        ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร (สาครเกมส์) พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัด นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
        
        การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และพัฒนานักกีฬาของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการปลูกผังให้เด็ก มีน้ำใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคี เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
        
        การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน โดยมีกีฬาประเภทต่างๆที่จัดแข่งขันรวมทั้งสิ้น 12 ชนิด และมีนักกีฬานักเรียน นักศึกษา ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,600 คน