ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-16  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  คณะผู้บริหาร อบจ.สค. เสนอร่างข้อบัญญัติฯงบประมาณรายจ่าย ปี 61 เข้าที่ประชุมสภาฯ


        ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายญัตติ อาทิ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระ 1)
        
        ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประมาณการรายรับไว้ที่ 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปตั้งจ่ายสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยแยกเป็นแผนงานดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 119,532,540 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,200,000 บาท แผนงานการศึกษา 150,263,760 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 520,711,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,850,000 บาท แผนงานการวัฒนธรรมและนันทนาการ 11,353,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 34,084,000 บาท แผนงานการเกษตร 200,000 บาท แผนงานงบกลาง 30,705,700 บาท รวมทั้งสิ้น 799,730,000 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
        
        ขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจัดเก็บงบประมาณรายรับได้จริง 771,909,928 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท) โดยการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ยังคงอยู่ในวาระที่ 1 ซึ่งคณะผู้บริหารได้แนบร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 50 เล่ม และประมาณการราคาฯ จำนวน 50 เล่ม ให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณา ซึ่งต้องมีการแปรญัตติในวาระต่อไป