ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-08-09  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สัญจร รับฟังความเห็นประชาชน พร้อมเปิดถนนเลียบคลองหุบกะโหลก ต.นาดี


          วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของ อบจ.ในพื้นที่ตำบลนาดี และทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด อบจ.สค. ปลัดเทศบาลตำบลนาดี ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธี
          
          สำหรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,194,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกทางด้านการคมนาคมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้สัญจรมาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พร้อมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะขององค์บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร