ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-08-06  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี....


        กระแสการใช้พลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด สามารถใช้หมุนเวียนได้ไม่หมด และมีข้อจำกัดน้อยกว่าพลังงานทดแทนอีกหลายชนิด ปัจจุบันภาครัฐได้มีการเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งให้สัมปทานกับภาคเอกชนในการทำโซล่าร์ฟาร์ม เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการติดตั้งโซล่าร์รูฟ หรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบของการลดหย่อนภาษี เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันและก๊าซ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
        
        แม้ภาครัฐจะให้การสนับสนุนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แต่ความนิยมในการใช้งานก็ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน คงมีเพียงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่และนักลงทุนที่ให้ความสนใจ ส่วนหนึ่งเกิดมาตรการส่งเสริมที่กระจุกตัวเพียงแค่กลุ่มเดียว แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ภาคครัวเรือนใช้งานโซล่าร์รูฟน้อยมาก ก็เนื่องจากขาดรู้และความเชื่อมั่นในการลงทุนติดตั้ง
        
        ในอนาคตหากเป็นไปได้หน่วยงานภาครัฐต้องลงมาให้ความสำคัญ และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น เช่น สถานที่ราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาลากลาง โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรืออาคารที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องติดตั้งโซล่าร์รูฟให้เห็นอย่างกว้างขวาง สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน
        
        นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องมีการสนับสนุนที่จริงจังและจริงใจ ให้ภาคครัวเรือนหันมาติดตั้งโซล่าร์รูฟ โดยไม่ต้องเกรงใจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะเม็ดเงินที่การไฟฟ้าสูญไปจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ย่อมหมายถึงต้นทุนการผลิตไฟที่ลดลงด้วยเช่นกัน