ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา



  2017-07-25  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  อบจ.สค.จัดบรรยายพิเศษสร้างทัศนคติเชิงบวก "งานได้ผล คนเป็นสุข"


        วันที่ 25 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมณ์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "งานได้ผล คนเป็นสุข" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีทัศนคติ มุมมองการทำงานในเชิงบวก ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 80 คน
        
        นายบรรจง สุทธิคมณ์ กล่าวว่า กิจกรรมบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งการให้ความรู้ในหลักคำสอนทางศาสนา วิธีคิด มุมมอง และเคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุข จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำให้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้การทำงานมีความราบรื่นและเกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น
        
        กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีนายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ