ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-07-23  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สัญจร พร้อมเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเอกชัย


          วันที่ 23 ก.ค.60 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก ส่วนราชการในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนเอกชัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,802 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 99 คน เปิดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง และอาคารประกอบจำนวน 2 หลัง ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนเอกชัย จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 27,005,722 บาท
          
          นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในอำเภอเมืองฯ ให้มีอาคารเรียนที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างพอเพียง ได้มาตรฐาน และในโอกาสนี้ อบจ.สมุทรสาคร ยังได้สัญจรมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสาธารณะของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง