ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-21  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  คณะกรรมการหอการค้า วางแผนดูงานด้านธุรกิจต่างประเทศ


        ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคระกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2560 มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การขอเชื่อมโยงระบบ CO/Online หรือใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งหอการค้าไทยได้พัฒนาระบบขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้ขอความอนุเคราะห์จากหอการค้าไทยพิจารณาการลงระบบ CO/Online ให้กับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อม เพื่อก้าวสู่ระบบหอการค้า 4.0 และเพิ่มรายได้ให้กับหอการค้าจังหวัดอีกด้วย
        
        นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ในลักษณะกึ่ง Road Show ซึ่งจะเป็นการนำนักธุรกิจที่มีความพร้อมและต้องการขยายตลาดเข้าร่วม เบื้องต้นได้กำหนดรายละเอียดคร่าวๆ โดยจะเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รวมทั้งศึกษาเส้นทางขนส่ง R3A เรียนรู้วัฒนธรรม 3 ชาติ ไทย ลาว จีน ร่วมพบปะกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศลาว และนักธุรกิจลาวที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างช่องทางการค้าระหว่างกัน แต่ยังไม่ได้กำหนดห้วงเวลาที่แน่นอนในการจัดกิจกรรม รวมทั้งประเทศเป้าหมายที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
        
        ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครยังได้หารือ ถึงการกำหนดแนวทางการบริหารงานกลุ่มไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง โดยแต่ละด้านยังได้มีการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน พร้อมกับคัดเลือกคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้ามาเป็นคณะทำงานอีกด้วย