ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-07-20  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  สัมมนา Drive Industry แนวคิดการพาอุตสาหรรมอาหารไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0


        วันที่ 20 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรม เซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาและงานแสดงสินค้า Drive Industry แนวคิดการพาอุตสาหรรมอาหารไปสู่ยุค Industry 4.0 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท จัดดี คอร์เปอร์ชั่น จำกัด ซึ่งมีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากภายนอกองค์กร นำความรู้ที่ได้มาประสานกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหารมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม อีกด้วย
        
        ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กล่าวว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ จะสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นอยู่ ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามได้ เช่น ปัญหาความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต หรือการป้อนข้อมูลความต้องการจากปลายทาง ที่ Real-time ทำให้ไม่สามารถปรับกระบวนการผลิตได้ทัน เป็นต้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจทั่วโลกต่างหันนมาให้ความสำคัญกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจุดเปลี่ยนของการปฏิวัติอุตสากรรมครั้งนี้ คือ การนำเอาเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลมาปรับใช้ เพื่อช่วยการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ทำได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
        
        การนำเอาเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลมาปรับใช้ ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้เกิดประโยชน์ อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์การผลิตที่สามารถสื่อสาร แยกแยะ บรรจุภัณฑ์อาหารที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตอาหารมีความผิดพลาดน้อยลงอย่างมาก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น