ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-07-13  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรู้เยาวชน


          วันที่ 13 ก.ค.60 ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โรงเรียนวัดหนองนกไข่ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รวม 140 คน เข้าร่วมโครงการซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม 2560 รวม 2 วัน 1 คืน
          
          นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ฝึกการเป็นคนช่างสังเกต ปฏิบัติทดลอง คิดวิเคราะห์ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เหตุผล ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่มาเข้าค่ายได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกห้องเรียนจากฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆดังคำกล่าวที่ว่า เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้ ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในทุกฐานความรู้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้ ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนสืบต่อไป