ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-06-20  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    ภาคอุตสาหกรรมจัดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มย่อย การจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม


          วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคกลาง 14 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้น้ำ นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำ ปัญหาและความต้องการการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 14 จังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
          
          การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรม ในการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (ปี 2561-2564) อย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน โดย สถาบันน้ำฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปใช้ประกอบการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเสนอร่างในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ต่อไป