ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-06-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ประชุม YEC หอการค้าสมุทรสาคร สรุปปิดรับรุ่น 3 สิ้นเดือน มิ.ย.60


        วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมบริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิคก นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2560 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้นำเสนอข้อมูลจากการประชุมหอการค้าไทย ในประเด็นการส่งเสริม SME โดยใช้หลักการไทยเท่ เป็นการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งหอการค้าจังหวัดนั้นต้องรับผิดชอบกรอบงาน 3 ด้านคือ การค้าการลงทุน เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ ผ่านโครงการ 1 บริษัท 1 วิสาหกิจชุมชน , 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ , 1 ไร่ 1 แสน และ 1 หอการค้า 1 วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทางหอการค้าไทยได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชน ผ่านกิจกรรม กิน ใช้ ทำ เที่ยว เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจในชุมชน
        
        นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ออกมาใหม่ ซึ่งมีข้อบังคับและบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น โดยที่ประชุมเสนอให้สมาชิกที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เร่งหาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อผลป้องผลกระทบจากบทลงโทษ ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา อาทิ การสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานหอการค้าในแต่ละด้าน การเปิดรับสมัคร YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3 การจัดโครงการอบรมเรื่องภาษี และการศึกษาดูงานบริษัท ลาซาด้า จำกัด
        
        โดยการเปิดรับสมัคร YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3 นั้นมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 60 ส่วนเรื่องโครงการอบรมเรื่องภาษี และการศึกษาดูงานบริษัท ลาซาด้า จำกัด ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบประสานข้อมูลความพร้อมด้านต่างๆก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ก่อนเสร็จสิ้นการประชุมประธานได้เสนอให้คณะกรรมการแต่ละท่าน เตรียมข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องหรือกระทบกับธุรกิจในแต่ละราย มานำเสนอเป็นข้อมูลให้กับที่ประชุมในครั้งต่อไป