ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2017-06-14  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

    สมุทรสาครขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนรองรับ 4 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด


          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคน จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2560-2564 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายแรงงานทุกมิติจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องธนภาคิน อาคารพรีเมี่ยม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางอังคณา ชิตตะติตติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยชนะ เดชแพ ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน สถานประกอบการ สมาคม และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดโครงการและประชุมสัมมนาดังกล่าว จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ุจ
          
          เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2560-2564 ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภาคอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์โลหะ ภาคอุตสาหกรรมพลาสติก และภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากผู้แทนเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการด้านกำลังคนและแนวทางการพัฒนากำลังคน เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ ได้รับมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ