ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2017-02-22  ผู้สื่อข่าว: กาคาบข่าว

  ผู้ประกอบการกล้วยไม้สมุทรสาคร จัดงานแสดงศักยภาพการผลิต


        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกจังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัด ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายศักดิ์ชัยไชยพุทธ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้อนุมัติให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด กล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร
        
        การจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกจังหวัดสมุทรสาคร ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการผลิต และการตลาดกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยไม้ ให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก การจัดนิทรรศการเรื่องกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ปลูกกล้วยไม้กับผู้ค้า
        
        นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีการปลูกกล้วยไม้จำนวนมาก เป็นอันดับต้นๆของประเทศ กล้วยไม้จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด ดังนั้นการจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ในครั้งนี้ จึงเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องกล้วยไม้ การสร้างอาชีพที่มั่นค และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำกล้วยไม้ของตนเอง มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแสดง ให้เห็นว่ากล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ