ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-04-01  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  “สมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง” ผวจ.นำทีมทำกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมศาลากลาง


        วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “สมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเข้าร่วม ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 มีมติให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้แนวคิดข้าราชการไทยหัวใจประชาชน เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าข้าราชการพร้อมให้บริการอย่างเข้าถึงหัวใจประชาชน ประกอบกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2559 คือเมืองสมดุลสิ่งแวดล้อม มั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย
        
        เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดทำโครงการสมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจกันพัฒนาศูนย์ราชการให้น่ามอง และเป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชน ซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นสัญลักษณ์ของการบริหารระบบราชการ และเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ และประสานงานต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าคือผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมทาสีบริเวณที่จอดรถ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงบ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมภายใต้ “มาตรการ 3 เก็บ 5 ส.” ในหน่วยงานของตนเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว
        
        นายแมนรัตน์ เปิดเผยว่า โครงการสมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างเริ่มต้นในการปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการนี้ยังสามารถขยายผลไปยังทุกภาคส่วนในจังหวัดได้อีกด้วย