ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2016-01-14  ผู้สื่อข่าว: มยุรินทร์ มากคง

  พ่อเมืองมหาชัย ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา “ล้งกุ้ง” 54 แห่ง โดนระงับคำสั่งซื้อ !!


        วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น.ที่ห้องประชุม 502 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประมงจังหวัด แรงงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนสมาคมแช่เยือกแข็งไทยและ หอการค้าจังหวัด เข้าร่วม
        
        ทั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งกุ้งอันดับต้นๆของประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ให้ยกเลิกการบริโภคเนื้อกุ้งแกะเปลือกที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยอ้างว่าสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) ที่แปรรูปกุ้งส่งให้กับโรงงานหรือบริษัทที่ส่งออกเนื้อกุ้ง ใช้แรงงานผิดกฎหมายและมีการใช้แรงงานเด็ก ส่งผลให้ภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยในตลาดต่างประเทศเสียหาย ทำให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ต้องออกแถลงการณ์ประกาศหยุดรับซื้อกุ้งจากล้งต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาการยกเลิกคำสั่งซื้อจากต่างชาติ ส่งผลกระทบให้ล้งในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 54 แห่ง ที่แปรรูปเนื้อกุ้งส่งให้กับโรงงานที่เป็นสมาชิกต้องหยุดดำเนินการ และเกิดภาวะแรงงานตกงาน จึงได้มีการเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) ได้เคยประชุมร่วมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่สามารถหาทางออกซึ่งเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้
        
        ภายหลังจากการหารือของทุกฝ่ายจึงได้มีแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นในระดับจังหวัดคือ แรงงานของสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) ส่วนหนึ่ง โรงงานที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจำนวน 44 โรงงานจะรับเข้ามาทำงานในสังกัด ในส่วนของผู้ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มซื้อขายอิสระที่ซื้อกุ้งแกะส่งโรงงานเองและกลุ่มที่รับกุ้งจากโรงงานส่งออกไปแกะ ซึ่งกลุ่มที่ซื้อขายอิสระมีแนวทางแก้ปัญหาโดยที่ประชุมแนะนำให้ยกระดับจากสถานแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง) เป็นโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานจดทะเบียนเป็นโรงงานสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจ
        
        ในส่วนของกลุ่มที่รับกุ้งจากโรงงานไปแกะ ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งให้ดำเนินการตามขั้นตอนของภาครัฐ เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน โดยมีโรงงานส่งออกเป็นพี่เลี้ยงและวางแนวทางในการยกระดับให้เป็นสาขาของโรงงานส่งออกต่อไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการแปรรูปเบื้องต้นจะได้นำข้อสรุปในที่ประชุมครั้งนี้ พร้อมกับข้อเรียกร้องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของทางจังหวัด ไปเสนอให้กับทางรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป