ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-08-05  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สมุทรสาคร จัดสัมมนาแนวทางการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่การทำประมง


        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ท่าเรือภัตตาคาร รับลมซีฟู้ด ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอรุณชัย พุทธเจริญ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการใช้จำนวนเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่ทำการประมง โดยมี ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีต สว.สรรหา เจ้าหน้าที่และผู้แทนชาวประมงจากจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองกฎหมาย กรมประมง
        
        ทั้งนี้หัวข้อในการบรรยายให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นคือ สภาวะทรัพยากรประมงในปัจจุบัน เขตการประมงตาม พรบ.ประมง ปี 2558 (เขตประมงทะเลชายฝั่งทะเล เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง) และการแบ่งประเภทเรือประมง ประกอบด้วย เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 5 ตันกรอส) เรือประมงพื้นบ้านขนาดใหญ่ (5-10 ตันกรอส) เรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก (10-20 ตันกรอส) เรือประมงพาณิชย์ขนาดกลาง (20-60 ตันกรอส) และเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (60 ตันกรอสขึ้นไป)
        
        ขณะเดียวกันวิทยากรยังได้นำเสนอ เรื่องขอบเขตของเขตประมงชายฝั่งในแต่ละจังหวัดควรเป็นเท่าไหร่ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ รวมทั้งเรื่องจำนวนเครื่องมือประมง ขนาดเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในประเภทของเรือประมง โดยให้ชาวประมงได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจากชาวประมงในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด แต่ทั้งนี้ได้การโต้แย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในเรื่องของขอบเขตพื้นที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการสัมมนาโดยให้ทุกคนเขียนข้อคิดเห็นและความต้องการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอไปยังรัฐบาลอีกครั้ง