ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-07-05  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  “รักษ์ ณ คลองภาษีเจริญ” ความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่บริเวณริมคลองภาษีเจริญ ด้านหลังเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชน จัดกิจกรรม “รักษ์ ณ คลองภาษีเจริญ” เพื่อเป็นการสื่อสารและกระตุ้นสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและความร่วมมือในการแก้ไข โดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติ ผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการและการเสวนา โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
        
        ทั้งนี้ในวงเสวนาได้กล่าวถึงบริบทและความเปลี่ยนแปลงของคลองภาษีเจริญ ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งในขณะนั้นสภาพน้ำยังไม่เสียเหมือนปัจจุบัน เนื่องจากส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จนกระทั่งเริ่มมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ ประกอบกับความเจริญที่เพิ่มขึ้นของชุมชนทำให้แหล่งน้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง กระทั่ง ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองภาษีเจริญและคลองสาขา ร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง จนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
        
        ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคือการศึกษาข้อมูลว่าปัญหาของสมุทรสาครมีอะไร โดยเฉพาะในชุมชนของอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งมีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆที่มีความรักและห่วงใยในคูคลองสายน้ำของบ้านเกิดตนเอง จึงเกิดแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์สายคลอง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มด้วยการทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน คือการปกป้องและฟื้นฟูคลองภาษีเจริญ โดยมีติดตามการทำงานอย่างจริงจัง และทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีและที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคลในการขับเคลื่อนการทำงาน
        
        ถือว่าเป็นความโชคดีของอำเภอกระทุ่มแบน ที่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รับการสอดส่องดูแลเป็นอย่างดีจากสภาองค์กรชุมชน และภาครัฐเพื่อรายงานพร้อมตรวจสอบตามจุดต่างๆ รวมทั้งมีการหารือและเสนอแนะวิธีการแก้ไข และติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สายน้ำและคูคลองอย่างยั่งยืน
        
        จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงทำให้วิถีชีวิตได้ปรับรูปแบบ จากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมจนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหา แนวคิดในการแก้ไขคลองภาษีเจริญอย่างจริงจัง ช่วยปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ จนเกิดการตื่นตัวและถือกำเนิด “กลุ่มมดเขียว” เยาวชนที่คอยดูแลปกป้องสายน้ำและคูคลองในบ้านเกิดของตนเอง
        
        ปัจจุบันการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเกิดความสำนึกและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขให้น้ำในคลองภาษีเจริญและคลองสาขากลับฟื้นคืนมาดังเดิม “โครงการคืนน้ำใสให้คลองภาษีเจริญ” ถือเป็นการจุดประกายที่สำคัญ ที่ทำให้ทุกองคาพยพในสังคมขยับตัวแก้ไขปัญหา วันนี้ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองภายใต้แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ “สมุทรสาคร เมืองทะเลและสายน้ำ” เป็นสมุทรสาคร ตลอดไป