ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2015-03-14  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    จังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดงาน “๑๑๐ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย”


          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนภดล แก้วสุพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสำนักปลัดเมืองพัทยา และนายชวลิต ลิ้มธนสาร รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “110 ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม 18 มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 mujบริเวณ วัดสุทธิวาตวราราม
          
          ทั้งนี้ในปี ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้ “พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116” ขึ้น แต่การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯนี้ ดำเนินการโดยข้าราชการทั้งหมดและมีการกระจายงบประมาณจากส่วนกลาง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนมิได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด ต่อมาในปี ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีเปิด “ถนนถวาย” ที่ตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 ในการนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมมาเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และประกาศให้จัดตั้งสุขภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครอง ทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ถือเป็น “ปฐมบท”ของการปกครองท้องถิ่นไทย