ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2015-01-27  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดเสวนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู "ป้อมวิเชียรโชฏก"


        วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.ที่ลานหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวรวุฒิ บุญเพ็ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีต ส.ว.สรรหา นายชาญชัย รุ่งโรจน์สาคร คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขตลาดมหาชัย รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป้อมวิเชียรโชฏก ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม
        
        สืบเนื่องจากมีการขุดค้นพบฐานของแนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฏก ฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันออกเพิ่มเติม รวมทั้งมีการขุดพบภาชนะเครื่องเคลือบโบราณ และสิ่งของหลายๆอย่างในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ต้องการที่จะให้เกิดการตื่นตัวในความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแหล่งการโบราณสถานที่เป็นจังหวัดและยังถือว่าเป็นของประเทศ อีกทั้งยังต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด ในทิศทางของการบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานป้อมวิเชียรโชฏก ผ่านเวทีเสวนาที่จัดขึ้น
        
        โดยได้มีการหยิบยกประวัติของป้อมวิเชียรโชฏกขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามองเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังมุ่งหวังเพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักและหวงแหนโบราณสถานของจังหวัดสืบไป นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถานต่างๆทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้รำลึกถึงอดีต รวมถึงความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของจังหวัดได้อย่างแท้จริง
        
        สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมฟังยังได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าว โดยพร้อมจะร่วมมือในการรักษาโบราณสถานแห่งนี้ และยังปลาบปลื้มที่มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ในส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมเสวนาคิดว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย จึงเห็นสมควรให้มีการอนุรักษ์และรักษาไว้ จนถึงการสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย