ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-12-08  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  ผวจ.สมุทรสาคร แนะนำแนวทางให้กับพระภิกษุบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในหลวง


        วันที่ 8 ธันวาคม2557 เวลา 09.30 น.ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัยอ.เมืองฯจ.สมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้บรรยายพิเศษเพื่อแนะนำแนวทางให้กับพระภิกษุสงฆ์ 111 รูป ที่ได้อุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่1ธ.ค.57 ที่ผ่านมา โดยมี พระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานดำเนินพิธีอุปมบทหมู่ ฝ่ายฆราวาส และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมรับฟัง
        
        ร.ต.ท.อาทิตย์ ได้อธิบายถึงลักษณะและความเป็นมารวมทั้งความสำคัญของประเทศ ซึ่งต้องยึดโยงด้วยสถาบันหลัก 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสำคัญที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเทิดทูนปกป้องสถาบันหลัก และให้คิดว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน รวมทั้งได้ขอให้พระภิกษุสงฆ์ช่วยกันนำแนวคิดปกป้องและเทิดทูนสถาบันไปขยายผลหลังจากลาสิกขาออกไป
        
        นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แนะนำให้ทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคุ้มกันในตนเองและมีความรู้ พร้อมด้วยคุณธรรม สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกเรื่อง