ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-11-03  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส”


          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในกลุ่มโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ รวมทั้งประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกโกงกางใบใหญ่จำนวน 5,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 7 ไร่
          ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้นโยบายเน้นหนัก ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ที่ให้ชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งอาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นป่าไม้ที่สำคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย