ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-10-17  ผู้สื่อข่าว: มยุรินทร์ มากคง

  สมุทรสาคร เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีไทยบ้านอำแพง ตามพระประสงค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


        วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ดนตรีไทยบ้านอำแพง ตามพระประสงค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสุนทรสถิต ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว โดยมี นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
        
         โดยการดำเนินการในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สำนักงานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และผู้แทนของวัดสุนทรสถิตไปศึกษาดูงาน ที่บ้านดนตรี ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีไทยบ้านอำแพง พร้อมกับหาพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งกำหนดความรับผิดชอบแต่ละด้าน เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงาน เพื่อกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ให้ทรงทราบเป็นระยะ
        ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งภายหลังจากการทำ Work Shop ของฝ่ายต่างๆทั้ง 5 ฝ่าย ได้ข้อสรุปคือ ฝ่ายจัดหาเครื่องดนตรี อยู่ระหว่างขอรับบริจาคเครื่องดนตรีเก่าทุกประเภทจากคนในชุมชน เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ตะโพน กลองทัด ฆ้องใหญ่ ฆ้องเล็ก ปี่ ฯลฯ พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการรับบริจาค ประวัติเครื่องดนตรี รายชื่อผู้ที่บริจาค เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ในวันเปิดศูนย์ฯ แต่บางส่วนอาจต้องใช้งบประมาณในการซื้อจากเจ้าของเดิม


        ฝ่ายสืบค้นข้อมูลประวัติครูดนตรีไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยและภาพเก่าเล่าเรื่อง ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลและจัดทำเอกสารเผยแพร่ สำหรับฝ่ายจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งในระบบจะจัดตั้งวงดนตรี 3 ประเภทคือ เครื่องสาย กลองยาว แตรวง โดยจะเปิดสอนให้กับนักเรียนชั้น ป.4 เริ่มตั้งแต่เปิดเทอมในวันที่ 1 พ.ย. 57 ซึ่งจะเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ 2 ชม. จะใช้เวลาเรียนในช่วงชม.สุดท้าย
        
        ในส่วนของฝ่ายออกแบบและจัดรูปแบบศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ออกแบบพื้นที่ภาพรวม จากนั้นจึงค่อยกำหนดว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนทำกิจกรรมอะไรหรือวางเครื่องดนตรีอย่างไร ขณะที่ฝ่ายบริหารจัดการศูนย์ฯได้มอบหมายให้ อบต. อำแพงเป็นผู้บริหารจัดการ ภายหลังจากจัดตั้งศูนย์ฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว


        การจัดตั้งศูนย์ฯจะใช้งบประมาณรวม 1,296,300 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ค่าจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ค่าสืบค้นข้อมูลประวัติครูดนตรีไทย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยและภาพเก่าเล่าเรื่องหรืออื่นๆ และค่าจัดการเรียนการสอนดนตรี ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะได้เร่งประสานความร่วมมือกันเพื่อให้ศูนย์ฯเปิดดำเนินการได้ประมาณเดือนเมษายน ปี 2558
        
        ขณะเดียวกัน ร.ต.ท.อาทิตย์ ได้ฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดภายในบริเวณวัด โดยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป