ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-09-24  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตำบลท่าทราย


          นายสิริบูรณ์ (ปรีดา) ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.กลุ่มมวลชน และประชาชนในเขตตำบลท่าทรายทั้ง 8 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนา การสวดมนต์หมู่เป็นเวลา 9 วัน
          นายสิริบูรณ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความสุข เนื่องจากตำบลท่าทรายเป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม มีผู้จากจังหวัดในภูมิภาคต่างๆมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน ประกอบกับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาทไว้เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2556 ความว่า อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญ มนุษย์เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกันแล้ว สังคมนั้นๆ คือประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “หมู่บ้านรักษาศีล 5 “ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจึงใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ชาวท่าทรายอย่างยั่งยืน