ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-07-17  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  ผวจ.สมุทรสาคร เร่งดำเนิน 5 มาตรการหลักลดปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวนาตามนโยบาย คสช.


        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูการผลิต 2557/58 พร้อมด้วย นายอำเภอทั้งสามอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีมาตรการหลักได้แก่ การลดปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ค่าเช่านา ค่ารถเกี่ยวข้าว
        
        จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแผนปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวตามแนวทางและข้อกำหนดของส่วนกลาง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการหลักการลดปัจจัยการผลิต แบ่งเป็นปุ๋ยเคมีต้องลดราคาลง 40-50 บาท / ไร่ และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ลดลงจากราคาเดิมขั้นต่ำ 20 บาท / ไร่ เบื้องต้นได้มีการออกประกาศราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีร้านจำหน่ายปุ๋ยจำนวน 49 ร้าน และร้านจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 70 ร้าน โดยร้านค้าต้องมีการติดป้ายแสดงราคาที่ไม่สูงกว่าราคาแนะนำของทางราชการที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกำกับดูแลให้จำหน่ายตามราคาแนะนำ
        สุดท้ายคือการปรับลดค่าที่เช่านา ซึ่งต้องลดลงขั้นต่ำ 200 บาท / ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมีชาวนาที่ต้องเช่านาในการปลูกข้าวประมาณ 500 ราย จากข้อมูลผู้เช่านาของอำเภอเมืองจำนวน 25 ราย เสียค่าเช่านาในราคาต่ำสุดที่ 500 บาท / ไร่ และสูงสุดที่ 2,000 บาท / ไร่ ขณะที่ผู้เช่านาจำนวนกว่า 100 รายในเขตอำเภอกระทุ่มแบน ประสบปัญหาภาครัฐไม่สามารถตรวจทราบเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าได้ ทำให้ชาวนาเสียสิทธิประโยชน์จากการที่ไม่มีสัญญาเช่านา ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เช่านารวมทั้งให้ คชก.ตำบล กำหนดอัตราค่าเช่าสูงสุดให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนตรวจสอบค่าเช่านาทุกรายเพื่อควบคุมอัตราค่าเช่านาที่เหมาะสมต่อไป