ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-07-12  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

    นายก อบจ.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษาวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง


          นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายบรรจง สุทธิคมณ์ และ ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น.ส.อุไร ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการนายกฯ ตลอดจนข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนจากหลายคณะเข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ อาทิ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ โรงเรียนสมฤดี ฯลฯ
          การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบสอดกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม การจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นการย้ำเตือนถึงความสามัคคีของหมู่คณะในการร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศล เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป