ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-07-09  ผู้สื่อข่าว: ใหญ่ บ้านแพ้ว

    พิธีสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร


          เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557” พร้อมด้วย นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายนครินทร์ พรสี่ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรพล กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วม
          นายสุรพล กรีถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยพระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับตั้งแต่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา จนถึงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคมและได้จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความสงบสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง