ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    2014-06-05  ผู้สื่อข่าว: มยุรินทร์ มากคง

    “ส่งเสริมเกษตรรักษาพื้นที่สีเขียว” ผวจ.สมุทรสาคร เตรียมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน


          ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์และปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้อง 502 ศาลากลางจังหวัด โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่สืบไป
          เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ จึงได้มีการเสนอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง ร่วมกับภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นจะนำมาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป