ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-05-23  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  ทสจ.สมุทรสาคร จัดโครงการชุมชนสมุทรสาครร่วมใจ ฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่ง


        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ชุมชนสมุทรสาครร่วมใจฟื้นฟูป่าชายเลนและชายฝั่ง พร้อมด้วย พระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว นายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พ.อ.จักราวุธ สินพูลผล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
        นายยรรยง เปิดเผยว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกิดการสูญเสียความสมดุลของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง นำไปสู่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และความมั่นคงในการดำรงชีวิต


        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทีมีอยู่ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการรักษาและป้องกันทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิชาการโดยมีนักเรียนระดับชั้นประถม 6 โรงเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วมตามฐานต่างๆรวม 5 ฐาน
        
        ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวว่า การปลูกป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศ ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันการปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นและก่อให้เกิดความแปรปรวนของสภาอากาศ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกคนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ป่าชายเลน สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน // กาคาบข่าว