ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2014-05-06  ผู้สื่อข่าว: มยุรินทร์ มากคง

  สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ปี57-58


        วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัด นายอรุณชัย พุทธเจริญ ประมงจังหวัด นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัด นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตด้านการเกษตรรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
        นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์จังหวัด ที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย สู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัดในด้านการประมง และอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง การเกษตร เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้มีผลผลิตจากภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่ยั่งยืนและให้ได้มาตรฐานสากล ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากพืชเกษตรและประมง เพื่อรองรับการผลิตจากภาคเกษตรอย่างครบวงจร โดยสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าของการผลิตทั้งในระดับพื้นบ้านแบบผสมผสาน และการผลิตเพื่อการส่งออก


        ดังนั้นภายใต้โครงการฯดังกล่าว จึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารที่มีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้คุณภาพตามมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


        โดยรักษาและคุ้มครองพื้นที่อันมีศักยภาพทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด อีกทั้งยังสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เทียบเท่าระดับสากล // กาคาบข่าว