ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2013-10-14  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดอบรมการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว


        เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีฯและคณะ
        
        มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสาคร แต่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมักประสบปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวเข้าทำลายต้นมะพร้าวอย่างรุนแรง ซึ่งมีพื้นที่ระบาดมากกว่า 150,000 ไร่ ทำให้ต้นมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง บางครั้งยืนต้นตาย และนอกจากหนอนหัวดำแล้วยังมีแมงดำหนามมะพร้าว หนอนร่านพาราซ่า ด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าว ทั้งยังมีแนวโน้มจะขยายความรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง
        
        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูมะพร้าวให้กับทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของแมงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตพืชปลอดภัย อันจะนำไปสู่การลดใช้สารฆ่าแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูพืช รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ สามารถเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อการผลิตพืชได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย // กาคาบข่าว