ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  2013-08-07  ผู้สื่อข่าว: ณรงค์ฤทธ์ มากคง

  สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”


        เมือง จ.สมุทรสาคร นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขาธิการรัฐมนตรีฯทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุธี ทองแย้ม ปลัดจังหวัด นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
        
        โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด หน่วยงานส่วนราชการต่างๆและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
        
        สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการ หน่วยงานพลเรือน ทหาร นักเรียน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และประชาชน มาช่วยลงมือปลูกป่าประมาณ 300 คน โดยใช้จำนวนพันธ์กล้าไม้จำนวน 14,200 ต้น ซึ่งกำหนดพื้นที่ปลูกไว้ประมาณ 20 ไร่
        
        กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2556 รวมทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวายในโอกาสมหามงคล ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นป่าให้คงอยู่
        
        คุณค่าของป่าชายเลน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกคนในทุกระดับเพื่อช่วยกันฟื้นฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน เพราะทุกคนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศธรรมชาติ เมื่อเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศป่าชายเลนทุกคนก็จะได้รับผลเสียจากผลกระทบเช่นกัน การมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พื้นที่ป่าชายเลนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน